انواع سر سیلندرهای مجموعه و نیمه مجموعه تیون آپ (بالین تک)